TAILUE BANTHI LAMPHUN เฮาฮักไตลื้อบ้านธิหละปูน

เดิมชาวลื้อ  หรือ ไทลื้อ มีถิ่นที่อยู่บริเวณ เมืองลื้อหลวง จีนเรียกว่า  " ลือแจง"  ต่อมาได้เคลื่อนย้ายลงมาอยู่บริเวณเมืองหนองแส  หรือที่เรียกว่าคุนหมิงในปัจจุบัน  แล้วย้ายลงมาสู่ลุ่มน้ำน้ำโขง  สิบสองปันนาปัจจุบัน   ประมาณศตวรรษที่  12  จึงเกิดมีวีรบุรุษชาวไทลื้อชื่อ เจ้าเจื๋องหาญ (พญาเจิ๋ง) ได้รวบรวมหัวเมืองต่างๆ  ในสิบสอบปันนาปัจจุบันตั้งเป็นอาณาจักรแจ่ลื้อ   ( เซอลี่ ) โดยได้ตั้งศูนย์อำนาจการปกครองเอาไว้ที่หอคำเชียงรุ่ง  นาน  790   ปี ต่อมาถึงสมัยเจ้าอิ่นเมืองให้มีที่ทำนา  1,000 หาบข้าว ( ชื้อพันธุ์ข้าว ) ต่อมาหนึ่งที่/หนึ่งหัวเมือง  จึงเป็นที่มาจนถึงปัจจุบันเมืองสิบสองปันนาได้แบ่งเขตการปกครองเอาไว้ในอดีต ดังนี้  (  ที่มาของคำว่า  สิบสองปันนา  หรือสิบสองเจ้าไต ) 

ชาวไทลื้ออาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง คือ ด้านตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำ  มีเมืองต่างๆ ดังนี้  ภาษาไทลื้อ  ได้กล่าวไว้ว่า   ห้าเมิงตะวันตก  หกเมิงตะวันออก  รวมเจียงฮุ่ง  ( เชียงรุ้ง ) เป็น  12  ปันนานั้น ยังมีเมืองน้อย  อีก   32  หัวเมือง

ฝั่งตะวันตก  :   เชียงรุ่ง   , เมืองฮำ   , เมืองแช่  , เมืองลู  , เมืองออง  , เมืองลวง  ,  เมืองฮุน , เมืองพาน  ,  เมืองเชียงเจิง , เมืองฮาย  ,  เมืองเชียงลอ  , เมืองมาง

 ฝั่งตะวันออก :  เมืองลำ , เมืองบาง , เมืองฮิง , เมืองปาง , เมืองลา , เมืองวัง , เมืองพง , เมือง

หย่วน , เมืองบาง และเมืองเชียงทอง ( หลวงพระบาง )

        การขยายตัวของชาวไทลื้อ สมัยรัชกาลที่ 2  -  4  เจ้าอินเมืองได้เข้าตีเมืองแถน  เชียงตุง  เชียงแสน  และล้านช้าง  กอบกู้บ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น พร้อมทั้งตั้งหัวเมืองไทลื้อเป็นสิบสองเขต  เรียกว่าสิบสองปันนา  และในยุคนี้ได้มีการอพยพชาวไทลื้อบางส่วนเพื่อไปตั้งบ้านเรือนปกครองหัว เมืองประเทศราชเหล่านั้น  จึงทำให้เกิดการกระจายตัวของชาวไทลื้อ  ในลุ่มน้ำโขงตอนกลาง ( รัฐฉานปัจจุบัน )  อันประกอบด้วยเมืองยู้  เมืองยอง  เมือหลวย  เมืองเชียงแขง  เมืองเชียงลาบ  เมืองเลน  เมืองพะยาก  เมืองไฮ  เมืองโก  และเมืองเชียงทอง ( ล้านช้าง ) เมืองแถน  ( เดียนเบียนฟู )

        **ชาวไทลื้อบ้านธิ ลำพูน .... ชาวไทลื้อบ้านธิเดิมทีอยู่ดินแดนสิบสองปัน­นาแต่ด้วยเหตุหลายปัจจัยทำให้ต้องย้ายถิ่น­ฐานมาที่จังหวัดลำพูน ชาวไทลื้อชอบอาศัยบริเวณริมน้ำเพื่อสะดวกใ­นการทำมาหากิน และนับถือผี ประเพณีของชาวไทลื้อมีมากมาย เช่น กินหวานต๋านม่วน เลื้ยงผีขุนน้ำ เป็นต้น.ชาวไทลื้อจะรักพวกพ้อง และจะแต่งงานกันเองในเครือญาติ ผู้ที่มาสร้างถิ่นฐานในบ้านธิคนแรกคือพ่อห­นาญปัญโญกับแม่อุ๊ยขา บ้านแพะเป็นบ้านแรกที่ไทลื้อบ้านธิมาอาศัยและขยา­ยไปเรื่อยๆจนมีลูกหลานมากมายและได้ชยายเป็น10หมู่บ้าน 

 

     ในท้องถิ่นแต่ละแห่งย่อมมีการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆ เรื่องที่เล่าอาจเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริง แล้วเล่าต่อ ๆ กันมา และอาจแพร่ไปยังท้องถิ่นอื่นด้วย

           ตำนาน คือ เรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับประเพณีเก่าแก่ บางเรื่องเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และอ้างถึงตัวบุคคลหรือสถานที่ที่มี อยู่จริง ในท้องถิ่นหรือชุมชนหลายแห่งมีเรื่องของวีรบุรุษหรือคนที่ทำประโยชน์ให้กับ ชุมชนแห่งนั้น ผู้คนในชุมชนมีความรักและภาคภูมิในในตัวบุคคลเหล่านี้ จึงนำเรื่องราวของเขามาเล่า คนบางกลุ่มยังเชื่อว่าวีรบุรุษเหล่านี้ยังไม่ตาย แต่ซ่อนตัวอยู่ในที่เร้นลับและรอเวลาที่จะกลับมาช่วยเหลือพี่น้องของตนเอง
          ตำนานมีเล่ากันอยู่ทั่วไป  แต่ จุดประสงค์หลักในการเล่าต่างไปจากนิทาน คือตำนานเล่าเพื่อให้ผู้คนได้ทราบถึงความจริงบางอย่างที่สำคัญ อธิบายปรากฏการณ์พิเศษหรือเหตุการณ์บางอย่างที่ควรจดจำ เนื้อหาของตำนานจะสอดแทรกความเป็นจริง ทำให้เรื่องที่เล่าเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือ มีการอ้างอิงเวลา วัน เดือน ปี ฤดูกาลที่แน่นอน เพื่อให้ผู้ฟังเชื่อถือมากขึ้น
          ตำนานบ้านธิ เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของอำเภอบ้านธิ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเริ่มต้นขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี เพราะมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ ส่วนชาวไทลื้อนั้น ถือเป็นกลุ่มชนที่โดดเด่นในอำเภอบ้านธิ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความเป็นมาที่น่าสนใจ 
บ้านธิ
      มีความเป็นมาที่เก่าแก่ ถือว่าเป็นแหล่งอารยธรรมหนึ่งของอาณาจักรหริภุญไชย เพราะมีหลักฐานทางโบราณวัตถุโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงวิถีชีวิตที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน

 หลักฐานที่ปรากฏ
วัดดอยเวียง สร้างในสมัยพระนางเจ้าจามเทวี เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๑๒๒๐ ในยุคของหริภุญไชย มีการค้นพบจารึกอักขระภาษาพื้นเมืองของพระสงฆ์ที่เป็นหลักฐานยืนยันในเรื่องนี้

 


 • 22688721_1479303842106010_4519830748835624586_n
  อ่างเก็บน้ำแม่ธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน อีกหนึ่งโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมอบไว้ให้พี่น้องบ้านธิและใกล้เคียง Cr.Joy Twm

 • DSCN3836.JPG
  พ่อหนานปัญโญกับแม่อุ๊ยขาผู้นำในการเดินทางรอนแรมเดินทางมาไกลจากบ้านจอมหงส์สิบสองปันนาข้ามน้ำข้ามเขาไม่รู้ต่อกี่ลูก จนมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่ภูมิลำเนาคล้ายแหล่งที่อยู่เดิม จึงมาตั้ง...

 • 1932415_733772773325791_7692923015192067996_n.jpg
  เมื่อลมหนาวพัดพามาอาการตื่นเต้นของคนไทลื้อบ้านธิที่รอวันกันช่วยงานอันสุดแสนจะอลังการและเป็นต้นแบบในอำเภอบ้านธิอีกด้วยนั้นคืองาน "ยี่เป็งไทลื้อ" ยี่เป็งไทลื้อบ้านธิลำพูนเป็นงานที่ยิ...

 • original-1438602813378_Fotor.jpg
  ศิลปะการแสดงชาวไทลื้อบ้านธิ ลำพูนในสมัยก่อนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวบ้านธิไม่ค่อยมีให้เห็นมากเท่าใดนัก แต่ที่ยังคงเหลืออยู่จริงๆคงมีเพียงการเล่ากะโลงเท่านั้น ส่วนการฟ้อนการรำนี้ก็...

 • บ้านขิ หรือบ้านธิ เดินทางไม่รู้กี่ร้อยโค้งพันโค้งไม่รู้กี่ดอยต่อกี่ดอย จากเมืองเชียงรุ่งมุ่งสู่บ้านขิ แล้วเห็นว่าภูมิลำเนาใกล้เคียงกับบ้านตัวเองที่เมืองเชียงรุ่งและเดินทางมาไกลเหล...

 • 16386981_1196809873767782_232428054453141796_n_Fotor.jpg
  จากบ้านธิสู่เมืองเชียงรุ่ง ครั้งแรกกับการเดินทางกลับไปบ้านเมืองที่ปู่ย่าพี่น้องเราเคยอยู่ ที่นั้นคือบ้านถิ่นที่ชาวไทลื้อเคยอาศัย ครั้งนี้กับโครงการของสมาคมไทลื้อแห่งประเทศไทยและ บร...

 • 16427345_1238666232879390_5511938529836347748_n.jpg
  หนทางนี้ยังอีกยาวไกล เราต้องรีบลงจากรถพร้อมเอกสารสำคัญ ก่อนอื่นต้องรีบกรอกเอกสารให้ถูกต้องภาษาอังกฤษจำเป็นมากเพราะเราต้องเขียนแต่ภาษาอังกฤษลงไปในแบบฟรอม แล้วคนเฒ่าหรือคนไม่รู้ภาษาอ...

 • DSCN1807_Fotor.jpg
  เหยียบแผ่นดินแม่สิบสองปันนา หลังจากตื่นตาตื่นใจกับสิ่งรอบตัวร้านค้าต่างๆแล้ว บางคนก็ทำธุระส่วนตัวไปฝ่ากับระเบิดกันมา เจ้าหน้าที่บริษัท 9 จอม 12 เชียง (คนจีนที่พูดภาษาไทยได้ก็เรียกพ...

 • DSCF4204_Fotor_Fotor.jpg
  ตึกสูงชันแสงสีอลังการอร่ามตา รถบัสนำคณะพี่น้องไทลื้อจากเมืองไทยพาเลี้ยวลงจากทางหลวง R3A เข้าสู่เมืองเชียงรุ่งผ่านตลาดขายเครื่องจักรสานผ่านต้นไม้น้อยใหญ่มากมาย และแล้วพวกเราก็ต้องตื...

 • 15056308_995792593899919_6217350334980468736_n
  กระแสสังคมเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ยิ่งในสมัยนี้วิวัฒนการณ์ต่างๆสิ่งรอบตัวล้วนคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนทำให้บางครั้งเราลืมวิถีวัฒนธรรมแบบเก่าๆไป ไทลื้อบ้านธิลำพูนก็เช่นกันสิ่งที่อยู่...

 • 23316533_1638331079521922_8879514493088011610_n.jpg
  บ้านแพะท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านแพะต้นยางงามเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของในหลวง ร.9 หมู่บ้านนี้ยังเป็นหมู่บ้านแรกที่ชาวไทลื้อจากเมืองเชียงรุ่งสิบสองปันนาอพยบมาอาศัยอยู่ในสม...

 • ฟ้อนนกยุงไทลื้อบ้านธิ ฟ้อนนกยุงเป็นการแสดงเปิดงานสืบสานตำนานไทลื้อบ้านธิลำพูนครั้งที่ ๒ได้รับแรงบันดาใจจากการไปแอ่วเมืองเชียงรุ่งสิบสองปันนา แต่ได้ปรับให้เป็นเอกลักษณ์แบบไทลื้อบ้าน...

 • DSCF4238_Fotor_Fotor
  ครั้งแรกกับงานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อเมืองเชียงรุ่งสิบสองปันนา การรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของงานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่สิบสองปันนา สถานที่จัดงานคือ 9 จอม 12 เชียง หรื...

 • อลังการงานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อสิบสองปันนาครั้งที่๑ การรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ในงานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อครั้งแรกณ.เมืองเชียงรุ่งสิบสองปันนา สถานที่จัดงานคือ 9 จอม 12 เชียง หรือเมืองเชีย...

 • 17904093_1439252522763113_5508534435935639104_n_Fotor
  แขกvip เทศบาลนครเชียงรุ่ง งานสงกรานต์เมืองเชียงรุ่งสิบสองปันนาจัดอย่างยิ่งใหญ่ และทุกปีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาที่นี้มากขึ้นมากขึ้นทุกปี และปีนี้ก็เช่นกันทางเทศบาลนครเชียงรุ่งไ...

 • DSCN2294.JPG
  วัฒนธรรมที่ต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลา หลายสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกยุคปัจจุบันรวมถึงวัฒนธรรมเก่าๆของชาวไทลื้อบ้านธิลำพูนด้วย ในสมัยก่อนณ.ที่แห่งนี้มีอะไรมากมายอันทรงคุณค่า อาทิ...

 • S6301414.JPG
  พร้อมหรือไม่กับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไป หลายคนอาจจะมองข้ามกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว หรืออาจไขว่คว้าหาแต่ความเจริญต่างๆให้มาใกล้ตน จนบางทีความคุ้นชินกับวัตถุนิยมและความเจริญทำให้เราอาจล...

 • 554398_364427343593671_100000792248555_930433_1232519368_n.jpg
  กว่าจะเป็นเอกลักษณ์ไทลื้อบ้านธิหละปูน เพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมากับการกลับมามีเอกลักษณ์เป็นของตนเองของชาวไทลื้อบ้านธิลำพูน ในสมัยก่อนนั้นชาวไทลื้อบ้านธิได้รับอิทธิผลการแต่งกายจากชาวไทย...

 • 14344230_1107558762660340_4395354278906160343_n.jpg
  ลมหายใจสุดท้ายหัตถศิลป์ถิ่นไทลื้อบ้านธิ จากการอยู่ในชุมชนมานานหลายปี ทำงานกับเด็กๆทั้งเยาวชนฮักไทลื้อและกลุ่มนาฎศิลป์ เราเห็นว่าสิ่งใกล้ตัวของชุมชนของดีอันทรงคุณค่ากำลังจะหมดลมหายใ...

 • อันซีนไทลื้อบ้านธิ อันซีนลำพูน ครั้งหนึ่งในการต้อนรับคณะวัฒนธรรมจากกรุงเทพมหหานคร หลาย หลายสิ่ง ที่พี่น้องไทลื้อบ้านธิทำด้วยหัวใจ เล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบจัดเป็นเต็มที่ พลังหัวใจของชาวไทลื...

 • 23794868_730233923850453_5641498385285858160_n.jpg
  มาช่วยกันต่อลมหายใจน้ำถุ้งบ้านธิลำพูน น้ำถุ้ง เป็นภาชนะที่สานด้วยไม้ไผ่ ยาด้วยชันและน้ำมันยาง ใช้สำหรับตักน้ำจากบ่อน้ำ มีลักษณะคล้ายกรวยป้อม ๆ มีส่วนก้นเป็นรูปมนแหลม ด้านปากจะมีไม...

 • 26055789_743904265816752_3484886713895928754_n_Fotor.jpg
  ส่งความสุขรับขวัญปีใหม่ ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สุข ประสบแต่โชคลาภวาสนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอพรใดๆขอให้สมดังความปราถนาทุกประการ

 • 5 ปีข้างหน้าวิถีชีวิตชาวไทลื้อบ้านธิอาจต้องเปลี่ยนอีกครั้ง! จากสมัยก่อนต้นตระกูลชาวไทลื้อบ้านธิที่ต้องอพยบรอนแรมหลายเดือนจนมาถึงดินแดนแห่งนี้ ได้นำวัฒนธรรมหลายอย่างมาจากเมืองเชียงร...

 • Tailue Banthi Lamphun เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ชาวไทลื้อบ้านธิพยามทำให้โลกได้รู้จักโดยผ่านการแสดงฟ้อนรำและโชว์วิถีวัฒนธรรมในที่ต่างๆมากมาย จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วว...
Visitors: 65,221