น้ำถุ้งหัตกรรมของคนไตลื้อ

น้ำถุ้งหัตกรรมพื้นบ้าน อยู่บ้านป่าเปา นำถุ้งเป็นหัตกรรมการสานไม้ไผ่ใช้เป็นที่ตักน้ำบ่อในสมัยก่อน ป้จจุบันนำมาประดิษฐ์เป็นกระถางดอกไม้ หรือเป็นกระเช้าของชำรวย ซึ้งงานหัตกรรมนี้ใกล้จะสูญหายแล้วเหลือเพียง 2 ครอบครัวตายายเท่านั้นที่ยังคงทำกันอยู่

Visitors: 65,221