แผนที่หมู่บ้านวัฒนธรรมไตลื้อบ้านธิ

การท่องเที่ยวแบบสบายๆสไตล์ไตลื้อ

สายที่1 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาทิ การทำข้าวแคบ การสานน้ำถุ้ง บ้านไตลื้อหลังสุดท้าย และวัดพระธาตุเจ้าดอยเวียงซึ่งสร้างสมัยเจ้าแม่จามเทวีซึ่งมีแหล่งโบราณคดีมากมายที่หน้าติดตาม

สายที่2 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และแบบแอ๊ดเวนเจอร์ อาทิ น้ำตกห้วยหก อ่างเก็บน้ำแม่ธิ การทำนา สนุกกับการเก็บลำไยในฤดูกาล

Visitors: 65,215